1. Algemeen

1.1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen van Boekhandel Malpertuis. De voorwaarden zijn voor een ieder toegankelijk en opgenomen op de website van Boekhandel Malpertuis. Op verzoek zenden wij u een schriftelijk exemplaar.

1.2. Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen worden de algemene of specifieke voorwaarden of bedingen van derden niet door Boekhandel Malpertuis erkend.

1.3. Boekhandel Malpertuis garandeert dat het geleverde product beantwoordt aan de overeenkomst en voldoet aan de in het aanbod vermelde specificaties.
1.4. Garantie.  De consument heeft voor alle producten steeds een wettelijke waarborg van twee jaar.

2. Levering

2.1. Levering vindt plaats zolang de voorraad strekt.

2.2 In het kader van de regels van de verkoop op afstand, voert Boekhandel Malpertuis de levering gemiddeld uit binnen een termijn van 5 à 10 werkdagen. Indien de bestelling niet meer, of slechts gedeeltelijk voorradig is, totaal niet meer leverbaar is, of indien er vertraging optreedt om een andere reden, ontvangt de koper binnen 1 maand na plaatsing van de bestelling bericht. In dit geval heeft de koper ook het recht de bestelling zonder kosten of ingebrekestelling te annuleren.

2.3. Aan de leveringsplicht van Boekhandel Malpertuis zal, behoudens tegenbewijs, zijn voldaan zodra de door Boekhandel Malpertuis geleverde zaken één keer aan de koper zijn aangeboden. Bij bezorging aan huis strekt het rapport van de vervoerder, inhoudende de weigering van acceptatie, tot volledig bewijs van het aanbod tot levering.

3. Prijzen

3.1. Prijzen worden binnen de looptijd van de aanbieding niet verhoogd, tenzij wettelijke maatregelen dit noodzakelijk maken of indien de uitgever tussentijdse prijsverhogingen doorvoert.

3.2. Alle prijzen op de site zijn onder voorbehoud van druk- en zetfouten. Voor de gevolgen van druk- en zetfouten wordt geen aansprakelijkheid aanvaard. Producten worden niet tegen een foutieve prijs geleverd.

3.3. Alle prijzen in de webshop zijn in EURO's en inclusief BTW.

3.4. Prijzen en aanbiedingen in de webshop kunnen verschillen van prijzen en aanbiedingen in onze winkels. Er kunnen ook geen rechten aan worden ontleend.

4. Zichttermijn / herroepingsrecht / klachten

4.1. De koper heeft het recht (een deel van) de geleverde goederen binnen een periode van 14 kalenderdagen zonder opgave van reden te retourneren. Deze termijn begint op het moment dat de bestelde zaken zijn afgeleverd. Indien de koper na afloop van deze termijn de geleverde zaken niet aan Boekhandel Malpertuis heeft teruggezonden, is de koop een feit.

4.2 De koper is gehouden, alvorens over te gaan tot terugzending, daarvan binnen de termijn van 14 werkdagen na aflevering bij voorkeur via e-mail (info@boekhandelmalpertuis.be) of via een andere weg melding te maken bij Boekhandel Malpertuis. Het modelformulier van de overheid voor herroeping vindt u via deze link:  https://economie.fgov.be/sites/default/files/Files/Forms/Formulier-herroeping.pdf

4.3 Het terugzenden van de geleverde zaken komt geheel voor rekening en risico van de koper.

4.4 De terugzending geschiedt aan een van onze winkels of kan in een van onze winkels worden binnengebracht met het origineel van de factuur, orderbon en het ingevulde retourformulier.

4.5 De koper dient te bewijzen dat de geleverde zaken tijdig zijn teruggestuurd, bijvoorbeeld door middel van een bewijs van postbezorging.

4.6 Bij terugzending verwachten we dat de goederen in nieuwstaat worden teruggestuurd. In geval de goederen beschadigd worden teruggestuurd, kan er een eis tot schadevergoeding volgen ten belope van de waardevermindering die het product is ondergaan.

4.7 Met inachtneming van wat is bepaald in lid 4.1 tot en met 4.6, draagt Boekhandel Malpertuis er zorg voor dat binnen 14 dagen na goede ontvangst van de retourzending de terugbetaling wordt uitgevoerd. Wordt de volledige bestelling geretourneerd dan worden ook de verzendkosten terugbetaald.

4.8. Indien u een klacht of een opmerking heeft kunt u een mail sturen aan: info@boekhandelmalpertuis.be. Wij zullen dan binnen de 5 werkdagen reageren (werkdagen zijn de openingsdagen van onze winkel maandag t/m zaterdag)

5. Gegevensbeheer

5.1. Indien u een bestelling plaatst bij Boekhandel Malpertuis, dan worden uw gegevens opgenomen in het klantenbestand van Boekhandel Malpertuis. Boekhandel Malpertuis houdt zich aan de privacywet en zal uw gegevens niet verstrekken aan derden.

5.2. Boekhandel Malpertuis respecteert de privacy van de gebruikers van de internetsite en draagt zorg voor een vertrouwelijke behandeling van uw persoonlijke gegevens.

5.3. Boekhandel Malpertuis maakt in sommige gevallen gebruik van een mailinglijst. Indien u deze mails niet meer wenst te ontvangen, stuurt u een verzoek tot uitschijven naar de verzender van deze mailing.

6. Aanbiedingen

6.1. Aanbiedingen zijn vrijblijvend, tenzij anders in de aanbieding is vermeld.

6.2. Bij aanvaarding van een vrijblijvende aanbieding door koper behoudt Boekhandel Malpertuis zich het recht de aanbieding binnen de termijn van 3 werkdagen na ontvangst van die aanvaarding te herroepen of daarvan af te wijken.

6.3. Mondelinge toezeggingen verbinden Boekhandel Malpertuis slechts nadat deze uitdrukkelijk en schriftelijk zijn bevestigd.

6.4 Aanbiedingen van Boekhandel Malpertuis zijn tijdsgebonden en niet automatisch van toepassing op nabestellingen.

6.5. Boekhandel Malpertuis kan niet aan haar aanbieding worden gehouden indien de koper had behoren te begrijpen dat de aanbieding, dan wel een onderdeel daarvan, een kennelijke vergissing of verschrijving bevatte.

6.6 Aanvullingen, wijzigingen en/of nadere afspraken zijn slechts van kracht, indien schriftelijk overeengekomen.

7. Overeenkomst

7.1. Een overeenkomst tussen Boekhandel Malpertuis en een klant komt tot stand nadat een bestellingsopdracht door Boekhandel Malpertuis op haalbaarheid is beoordeeld.

7.2. Boekhandel Malpertuis behoudt zich het recht voor om zonder opgave van redenen bestellingen of opdrachten niet te accepteren of uitsluitend te accepteren onder de voorwaarde dat de verzending geschiedt onder rembours of na vooruitbetaling.


8. Overmacht

8.1. Boekhandel Malpertuis is niet aansprakelijk, indien en voor zover haar verbintenissen niet kunnen worden nagekomen ten gevolge van overmacht.

8.2. Boekhandel Malpertuis behoudt zich in het geval van overmacht het recht haar verplichtingen op te schorten en is tevens gerechtigd de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden, dan wel te vorderen dat de inhoud van de overeenkomst zodanig wordt gewijzigd dat uitvoering mogelijk blijft. In geen geval is Boekhandel Malpertuis gehouden enige boete of schadevergoeding te betalen.

8.3. Indien Boekhandel Malpertuis bij het intreden van de overmacht al gedeeltelijk aan haar verplichtingen heeft voldaan, of slechts gedeeltelijk aan haar verplichtingen kan voldoen is zij gerechtigd het reeds geleverde c.q. het leverbare deel afzonderlijk te factureren en is de koper gehouden deze factuur te voldoen als betrof het een afzonderlijke bestelling

9. Toepasselijk recht/bevoegde rechter

9.1. Op alle overeenkomsten is het Belgisch recht van toepassing.

9.2. Geschillen voortvloeiende uit een overeenkomst tussen Boekhandel Malpertuis en koper, welke niet in onderling overleg kunnen worden opgelost, zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de daartoe bevoegde rechter in Brussel.

10. Online Dispute Resolution-platform van de Europese Commissie

Dit internet platform is opgericht door de Europese Commissie met als doel geschillen voortvloeiend uit e-commerce buiten de rechtbank op te lossen. U kan van dit platform gebruik maken voor de beslechting van geschillen via volgende link:  https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/index.cfm?event=main.home2.show&lng=NL